Onderwijs op de Fontein

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen aandacht, maar zeker die kinderen die moeite hebben met leren of die daar juist erg goed in zijn. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel van de basisleerstof krijgt ondersteuning in de vorm van pre-teaching of verlengde instructie en eventueel extra oefenstof. De kinderen die erg goed kunnen leren bieden we verrijkingsstof aan. De leerkrachten houden bij het aanbieden van de leerstof zoveel mogelijk rekening met de behoefte van elk kind. Onderwijs op maat is een wijze van lesgeven die we steeds verder ontwikkelen.

Passend Onderwijs

De regeling Passend Onderwijs betekent dat een schoolbestuur moet zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en extra onderwijsondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. De Fontein heeft in het ondersteuningsprofiel beschreven welke ondersteuning de school kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel speelt een belangrijke rol in het toelatingsbeleid van de school. U leest hierover uitgebreid in onze schoolgids.

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen tussentijds van leerlingen op verschillende manieren. Bij het afstemmen van het onderwijs op de behoeften van onze leerlingen gaan we uit van:

  • Methode-gebonden toetsen
  • Methode-onafhankelijke toetsen o.a. van IEP
  • Observaties: de leerkrachten verzamelen voortdurend systematische informatie over de ontwikkeling van hun leerlingen. Zij gaan regelmatig na in welke mate de leerlingen profiteren van het geboden onderwijs en hoe de ontwikkeling van leerlingen verloopt ten opzichte van henzelf en leeftijdsgenoten. Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, gaat de school na waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. De leerkrachten gebruiken al deze informatie vervolgens om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen leerlingen als individuele leerlingen. Ze gebruiken daarbij een cyclische aanpak.
  • In groep 1 en 2 wordt ook gebruik gemaakt van observatiematerialen om de diverse ontwikkelingsstadia af te zetten tegen de daadwerkelijke ontwikkeling van de leerlingen. Hiervoor gebruiken wij het leerlingvolgsysteem IEP.

Zorgondersteuningsteam

Op de Fontein werken we met een zorgondersteuningsteams per locatie. Het zorgondersteuningsteam bestaat uit de clusterdirecteur, locatiedirecteur en de intern begeleider. Er wordt per locatie wekelijks overlegd. Daarnaast beschikt elke locatie over een Remedial Teacher (RT-er), onderwijsassistenten en leraarondersteuner. Afhankelijk van de zorgvraag kunnen diverse interventies worden ingezet.